top of page

VYŠETŘENÍ

ANAMNÉZA

Lékař Vám bude klást otázky týkající se příznaků Vašeho onemocnění i jiných možných zdravotních problémů a onemocnění v rodině, aby mohl zhodnotit Váš celkový zdravotní stav. Dále ho bude zajímat, jaké léky trvale užíváte a jste-li alergický na určité medikamenty. Tyto informace mohou ovlivnit doporučení lékaře ohledně Vaší následné léčby.

DIGITÁLNÍ REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření je dostupné každému lékaři a má významnou roli zvláště v preventivním vyšetření u mužů starších 50 let. Vyšetření provádíme nejčastěji v poloze na zádech s pokrčenými koleny zavedením ukazováku s gumovou rukavicí, jejíž povrch je potřen gelem nebo vazelínou, přes anální otvor do konečníku. Šetrně provedené vyšetření je prakticky nebolestivé, velmi krátké a obavy nemusí mít ani pacienti, kteří trpí hemeroidy. Prostata je dobře hmatná přes stěnu konečníku a lékař může posoudit její velikost, tvar i charakter.

Prostata má být zhruba velikosti kaštanu, symetrická se žlábkem uprostřed, hladká, elastická, ohraničená proti okolí a nebolestivá.

Jakákoliv odchylka od elasticity, hladkosti povrchu, ohraničení žlázy či mobility sliznice konečníku ukazuje na možnost karcinomu prostaty. Je však nutné si uvědomit, že palpačně (prstem) lze vyšetřit jen asi 1/3 povrchu žlázy. Vyšetření není dostatečně spolehlivé pro diagnózu karcinomu prostaty a nelze je taktéž považovat za hlavní diagnostickou metodu pro stanovení diagnózy nezhoubného zvětšení prostaty. Slouží však jako užitečná metoda pro přibližné určení velikosti prostaty, která lékaři pomáhá při stanovení nejlepšího léčebného postupu.

PSA

PSA (prostatický specifický antigen) je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu. V séru je přítomen ve formě volné (freePSA) nebo vázané. Součet volného a vázaného PSA se nazývá celkové PSA (totalPSA). Index % freePSA (poměr freePSA/total PSA) umožňuje lépe odlišit nezhoubné a zhoubné onemocnění prostaty:

  • index freePSA nad 25 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro nezhoubné zvětšení prostaty,

  • index freePSA pod 10 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro karcinom prostaty a

  • v zoně indexu freePSA 10 - 25 % se klinické nálezy překrývají.

Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Jeho hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom, nezhoubné zvětšení a zánět, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty, méně častěji i ejakulace. Avšak běžné vyšetření prostaty konečníkem, nekomplikovaná cystoskopie, zavedení cévky do močového měchýře či transrektální sonografie hladinu PSA v naprosté většině případů nezvyšují. Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy, používaný v léčbě nezhoubného zvětšení prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50 % v prvních 6 měsících léčby. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují. Největší význam PSA spočívá v časné detekci karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pradvěpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 50 %. Senzitivitu i specificitu PSA pro karcinom prostaty zvyšuje současná kombinace vyšetření konečníkem, standardizace k věku, stanovení PSA velocity (rychlost přírůstku PSA v časovém limitu), PSA denzity (PSA/objem prostaty) či výše zmíněná vyšetření frakce volného PSA (freePSA/totalPSA).

PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii. Zavedení rutinního měření PSA do klinické praxe na konci osmdesátých let znamenalo revoluci v diagnostice i v léčbě karcinomu prostaty.

Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

SONOGRAFIE PROSTATY

Vyšetření provádíme přes břišní stěnu (transabdominální přístup), nebo po zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (transrektální přístup).

Trasrektální sondu zavádíme v lokální anestezii análním otvorem do konečníku, což umožňuje velmi přesné zobrazení prostaty, semenných váčků, baze měchýře a konečníku. Používáme 7,5 MHz sondu, vybavenou bioptickým zavaděčem. Při transrektální ultrasonografii prostaty (TRUS) nemá karcinom typický obraz. TRUS lze využít k výpočtu objemu prostaty, nádorového ložiska (toto se nejčastěji prezentuje jako hypoechogenní léze), s určitými výhradami pak k posouzení prorůstání tumoru do okolních struktur (přes pouzdro do semenných váčků). Jedinečnou roli hraje v cíleném odběru bioptických vzorků.

Ultrazvukové vyšetření umožňuje přesné zjištění velikosti a tvaru prostaty, je užitečné při plánování operace a rozhodování o správném léčení.

MAGNETICKÁ REZONANCE

Vyšetření provádíme při podezdření na karcinom prostaty – při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšší hodnotě PSA. Slouží k definitivnímu stanovení diagnózy.

Více informací o biopsii prostaty zde.

BIOPSIE PROSTATY

Vyšetření provádíme při podezdření na karcinom prostaty – při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšší hodnotě PSA. Slouží k definitivnímu stanovení diagnózy.

Více informací o fúzní biopsii prostaty zde.

STAGING

Stagingová vyšetření pomáhají určit stádium onemocnění.

CT malé pánve umožňuje zhodnotit stav mízních uzlin a event. prorůstání nádoru do okolních struktur. CT malé pánve provádíme před plánováním radiační léčby.

Scintigrafie skeletu je využívána pro zjištění kostních metastáz, které jsou při tomto vyšetření rozpoznány až o 6 měsíců dříve, než při klasickém rentgenovém vyšetření. Kromě kostí může karcinom prostaty metastázovat do jakéhokoli orgánu, nejčastěji postihuje vzdálené mízní uzliny, plíce, játra, mozek a kůži.

Pánevní lymfadenektomie má u karcinomu prostaty význam nejen léčebný, ale také diagnostický. Ověřujeme takto stav regionálních mízních uzlin, provádíme ji v případě lokalizovaného nebo lokálně pokročilého onemocnění, a to jako součást radikální prostatektomie nebo samostatně.  

bottom of page