top of page

PROGNÓZA

Stanovení stupně závažnosti karcinomu prostaty úzce souvisí s prognostickými kriterii a s otázkou, které pacienty indikovat k radikální léčbě bez rizika „overtreatmentu“ a které léčit paliativně či symptomaticky bez rizika podcenění choroby.

Mezi prognostická kritéria patří:

  • Gleasonovo skóre

  • vstupní hladina PSA

  • objem nádoru

  • chromozomální ploidita nádoru

  • performance status (Karnofski index, ASA)

  • přítomnost disseminace.

Je nezbytné si uvědomit, že střední doba do progrese karcinomu prostaty stadia T2 N0 M0 při pouhém sledování bez terapie je 13 let, do smrti pak 15,5 roku. Dlouhodobé přežití pacientů je výsledkem multifaktoriální interakce mezi prognostickými faktory a způsobem vedení léčby do nějž se v neposlední řadě promítá i hledisko kvality života nemocného.
Desetileté přežití nemocných léčených pro lokalizovaný karcinom prostaty radikální prostatektomií je různými autory udáváno v intervalu 75 - 93 %, u pacientů léčených zevní radioterapií pak 55 - 74 %. Hormonální léčba diseminovaného onemocnění umožňuje pacientovi přežít zpravidla 18 - 30 měsíců. Prognóza sarkomů prostaty je infaustní. 

Lázeňská léčba po ukončení radikální léčby a stabilizaci stavu je možná.

bottom of page