top of page

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Chirurgickou léčbu karcinomu prostaty dělíme na kurativní a paliativní.

RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

Při radikální prostatektomii odstraňujeme en bloc celou prostatu s kapsulou a semennými váčky. V minulosti byla tato metoda zatížena vysokou morbiditou, mortalitou a vysokým výskytem závažných pooperačních komplikací, především totální inkontinencí moče a poruchami erekce. Díky poznání chirurgické anatomie prostaty a okolních struktur a rovněž  pokroku v chirurgických a anestoziologických metodách došlo v posledním desetiletí k podstatnému snížení peroperačních a pooperačních komplikací.

Výkon provádíme především přístupem robotickým retropubickým, transperineálním nebo laparoskopickým. Mezi jeho nejzávažnější pozdní komplikace patří inkontinence moče inkontinence a porucha erekce, jejichž výskyt se naštěstí díky stále dokonalejší operační technice dále snižuje. Bez pooperačních komplikací vyžaduje zákrok pracovní neschopnost průměrně 6 týdnů.

Radikální prostatektomie je v současné době nejrozšířenější metodou léčby lokalizovaného karcinomu prostaty, tzn. do stadia T2b N0 M0 včetně. Studie, které monitorují dlouhodobé přežití pacientů, hovoří jednoznačně ve prospěch radikální prostatektomie, a to zvláště v případech horší diferenciace nádoru, ve srovnání se zevní radioterapií, která byla dlouhou dobu považována za alternativní metodu.

Smyslem operace je odstranit rakovinu prostaty dříve, než se rozšíří po celém těle.

TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE PROSTATY (TURP)

Je výkonem paliativním, sloužícím k desobstrukci prostatické uretry v případě výrazných obstrukčních nebo iritačních mikčních příznaků, případně retence močové nebo hematurie, jejíž příčinou je karcinom prosaty.

Nemocní hovoří o tom, že se jim prostata "frézuje". TURP provádíme v celkové nebo svodné anestezii a za krátkodobé hospitalizace (většinou 4-5 dní). Jedná se o endoskopický výkon, kdy za kontroly zraku zavádíme do močové trubice přístroj (resektoskop), s jehož pomocí elektrickou kličkou odstraňujeme tkáň prostaty, která uzavírá močovou trubici a brání odtoku moče. Během výkonu stavíme krvácení pečlivě koagulačním proudem. Resekovanou tkáň vyplachujeme tubusem resektoskopu a poté zavádíme dvou nebo třícestný permanentní katetr, jehož naplněný balónek tamponuje resekční plochu, která vznikla odstraněním tkáně prostaty.

Operace trvá přibližně jednu hodinu. Bezprostředně po výkonu umísťujeme pacienta na lůžko s monitorací tlaku, pulsu a průchodnosti močové cévky. Katetr ponecháváme většinou 2-4 dny. Během těchto dnů může být moč krvavá a může vyžadovat průběžné proplachování katetru, aby se zabránilo vytváření krevních sraženin. Když je moč dostatečně čistá, katetr odstraňujeme a pacient močí sám.

„Lůžko“ po operaci se zhojí během 4-8 týdnů, po tuto dobu se mohou objevit obtíže s močením, krvácení do moče nebo močové infekce.

PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE

Pánevní lymfadenektomii provádíme současně s radikální prostatektomií nebo samostatně, výkon je léčebný a zároveň slouží k ověření uzlinových metastáz. 

bottom of page