• Nacházíte se zde:
  • Rizikové faktory

Rizikové faktory

Věk

Je velmi dobře známo, že výskyt karcinomu prostaty dramaticky stoupá s věkem. Zatímco u mužů před 50. rokem věku je tato nemoc neobvyklá, 75 % nově diagnostikovaných karcinomů prostaty je u mužů starších 65 let. Při histologickém vyšetření prostaty u mužů nad 50 let zachytíme buňky karcinomu více než u 30 %, u 80-letých až ve 100 %.

Dědičnost

Populační riziko vzniku karcinomu prostaty v průběhu života muže je přibližně 10 %. Jestliže je nemocí postižen přímý příbuzný (bratr nebo otec), riziko je dvojnásobné. Při onemocnění dvou nebo více příbuzných vzrůstá riziko postižení 5-11krát. Část mužů s karcinomem prostaty (okolo 9 %) má skutečně dědičný karcinom prostaty, definovaný jako postižení 3 a více příbuzných, nebo nejméně dvou, u nichž je prokázán časný začátek onemocnění (před 55. rokem věku).

Rasa

Riziko karcinomu prostaty je významně vyšší u černochů, střední u bělochů a nejnižší u asiatů.

Strava, životní styl

Vyšší výskyt karcinomu prostaty je u mužů, kteří konzumují více živočišných tuků a masa čtyřnohých zvířat. Studie u přistěhovalců z Japonska prokázaly, že rodilí Japonci mají nižší riziko klinicky významného karcinomu prostaty, první generace Japonec-Američan má střední riziko a další generace mají riziko srovnatelné s populací v USA.

Přesné vysvětlení možné souvislosti mezi vznikem karcinomu prostaty a obsahem tuku v potravě neexistuje. Exiustuje však několik hypotéz:

  • Příjem tuků v potravě může zvýšit hladinu androgenů v séru, čímž dochází k nárůstu rizika nádoru prostaty. Tato hypotéza je podpořena pozorováním z Jižní Afriky a USA. Změny v obsahu tuků v potravě mění hladinu androgenů v krvi a moči.
  • Některé mastné kyseliny nebo jejich metabolity mohou vyvolat nebo urychlit rozvoj karcinomu prostaty. Důkaz této hypotézy je rozporuplný, ale některé studie potvrzují, že omega-6 mastné kyseliny mohou stimulovat buňky nádoru prostaty, zatímco omega-3 mastné kyseliny růst těchto buněk zpomalují.
  • Na zvířecím modelu bylo ověřeno, že u mužských potomků krys, které byly v těhotenství krmeny stravou bohatou na tuky se nádor prostaty vyvinul častěji. Toto pozorování může vysvětlit některé variability ve výskytu a úmrtnosti na nádor prostaty mezi různými etnickými skupinami, podobně jako např. byly prokázány v prvních třech měsících těhotenství vyšší hladiny androgenů u černošek než u bělošek.

Proto se doporučuje konzumovat spíše rostlinné tuky a maso živočichů bez končetin (ryby) nebo s jiným počtem končetin než čtyři (drůbež, krabi).

Stejně tak zvýšený příjem ovoce a zeleniny je v některých studiích spojován se sníženým rizikem výskytu nádoru prostaty.

Naproti tomu nebyla prokázána souvislost mezi kouřením či konzumací alkoholu a vznikem karcinomu prostaty.

Androgeny

Přítomnost androgenů je nezbytnou podmínkou vzniku a rozvoje karcinomu prostaty, nikoliv však jeho příčinou.

Sexuální aktivita

Se zvyšující se promiskuitou lze uvažovat o možnosti vlivu pohlavně přenosných virových infekcí (herpesviry, retroviry, adenoviry). Jako možný rizikový faktor se zvažuje i aktivní sexuální život v ranné adolescenci.

Profesionální expozice 

Jedinou profesí, u níž bylo prokázáno relativní dvojnásobné riziko vzniku karcinomu prostaty, je farmářství. Není zcela zřejmé zda hraje roli vyšší příjem nenasycených mastných kyselin v potravě nebo expozice pesticidů a umělých hnojiv (dioxiny, chlorované fenoly). Uvažuje se též o vlivu nitrosaminů a těžkých kovů.